Rổ kéo 2 tầng dạng lưới Kessebohmer 400mm 545.53.008 mở phải

7.381.000