Rổ kéo 3 tầng dạng lưới Kessebohmer 250mm 545.53.002 mở phải

7.667.000