Sen đầu gắn tường Kyoto màu đen 589.35.098

3.160.800