Thanh nhôm gắn âm, góc chiếu nghiêng, kính mờ 833.74.845

489.060