Thẻ Từ Mifare Loại Lớn Cho Khóa Điện Tử Hafele 917.80.739