Chặn cửa cho cánh không có cơ chế giảm chấn và từ đóng, dùng cho ray dẫn hướng Hafele 403.55.950

566.280